top of page

Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten geleverd door Denie Deltomme, werkzaam onder de naam High Five Graphics (hierna te noemen "de Vormgever").

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd door de Vormgever.

 

2. Offertes en Aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van de Vormgever zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2 Een offerte is maximaal 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. De Vormgever is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

 

3. Uitvoering van de Opdracht

3.1 De Vormgever zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, conform de eisen van goed vakmanschap.

3.2 De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan de Vormgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Vormgever worden verstrekt.

 

4. Intellectueel Eigendom

4.1 Alle door de Vormgever ontwikkelde ontwerpen, schetsen, concepten, en andere materialen of bestanden blijven eigendom van de Vormgever.

4.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de Vormgever wijzigingen aan te brengen in de voorlopige of definitieve ontwerpen.

4.3 Bronbestanden (zoals maar niet beperkt tot .psd, .ai, .indd bestanden) worden nooit gedeeld met de opdrachtgever, ook niet na beëindiging van de samenwerking.

 

5. Vergoeding en Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke rente verschuldigd.

 

6. Beëindiging van de Overeenkomst

6.1 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk beëindigen met een opzegtermijn van één maand.

6.2 In geval van voortijdige beëindiging door de opdrachtgever heeft de Vormgever recht op vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

6.3 Bij beëindiging van de overeenkomst blijven de bepalingen met betrekking tot intellectueel eigendom en vertrouwelijkheid van kracht.

 

7. Aansprakelijkheid

7.1 De Vormgever is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de Vormgever.

7.2 De aansprakelijkheid van de Vormgever is beperkt tot het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd. Indien de verzekering in een specifiek geval geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht.

 

8. Overmacht

8.1 De Vormgever is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Vormgever geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Vormgever niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

 

9. Toepasselijk Recht en Geschillen

9.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Vormgever partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Vormgever is gevestigd.

 

10. Slotbepalingen

10.1 Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen in deze voorwaarden volledig van toepassing.

10.2 In dergelijke gevallen zullen de Vormgever en de opdrachtgever in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

Deze voorwaarden zijn opgesteld op 01 01 2021 en kunnen door de Vormgever van tijd tot tijd worden aangepast. De meest recente versie is steeds van toepassing.

bottom of page